DECRET DE SUBVENCIONS ESTATALS PER A INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

El CSD convoca ajudes de 27,5 milions d’Euro per a la modernització d’instal·lacions esportives amb l’objectiu d’acollir competicions internacionals.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/23/pdfs/BOE-A-2022-19479.pdf